Dathlu 10 mlwyddiant Cam Cywir

Heledd a Claire

Eleni rydym yn dathlu 10 mlynedd ers dechrau Cam Cywir. Hoffwn ni ddiolch o waelod calon i bawb sydd wedi ein cefnogi ni hyd yma. Diolch yn fawr i’r holl gleientiaid sydd wedi defnyddio ein cwmni yn ystod eich taith a diolch yn fawr am adael i ni fod yn rhan o’ch bywyd, mae pob amser yn fraint. Diolch yn fawr hefyd, i’r rhai sydd wedi cyd-weithio gyda ni dros y blynyddoedd ac am ddarparu gwasaneth o’r safon uchaf, sydd wedi dod yn rhan annatod o ethos Cam Cywir.

Mae’n anodd credu bod 10 mlynedd wedi pasio ers i Claire a finnau sefydlu’r busnes. Mae nifer o bethau wedi newid yn ystod y cyfnod a nifer o heriau a sialensau. Gyda’r ddwy ohonom yn magu teulu ac hefyd dal yn gweithio yn y GIG, does byth cyfnod distaw! Ond rydym dal i fynd o nerth i nerth ac yn eiddgar i gario ymlaen i wasanethu yr angen am ffisiotherapi arbenigol stroc a niwrolegol. Diolch i chi gyd eto am yr holl gefnogaeth.

Claire a Heledd

Cyhoeddiadau Cymraeg – Strôc

Cyhoeddiadau Cymraeg – Strôc

Dyma rhai cyhoeddiadau sydd ar gael yn y Gymraeg am strôc:

Pan fyddwch yn cael strôc https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/jn_2665_when_have_a_stroke_welsh_web.pdf

Y camau nesaf ar ol strôc https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/next_steps_after_a_stroke_-_welsh.pdf

Cefnogi goroeswyr strôc https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/supporting_a_stroke_survivor_-_welsh.pdf

 

Am fwy o gymorth drwy’r Gymraeg gan y Stroke Association yma: https://www.stroke.org.uk/finding-support/support-and-information-welsh-language

Llongyfarchiadau June!

Llongyfarchiadau June!

Llongyfarchiadau mawr i June, gwell hwyr nag hwyrach! Yn 2020 gwnaeth June cyflawni cymhwyster Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ffisiotherapi yng Nghymru. Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer Cynorthwywyr Uwch Gofal Iechyd sydd yn gweithio mewn gwasanaethau ffisiotherapi yng Nghymru, sydd yn rhoi cymorth ffisiotherapi wedi’i ddirprwyo i unolgion sy’n derbyn gwasanaethau iechyd Cymreig o dan oruwchwyliaeth ymarferydd cofrestredig. Mae June yn aelod hanfodol o’n tim ni ac rydym yn hynod ddiolchgar am ei gwaith caled. Rydym hefyd yn dwlu pan mae June yn gwneud ei phancws arbennig! Da iawn ti June.

Dyma Buddug, aelod newydd i’n tim

Dyma Buddug, aelod newydd i’n tim

Graddiodd Buddug yn 2016 ac mae wedi bod yn gweithio yn y GIG ers hynny, gan weithio mewn amryw o leoliadau. Ers 2019 mae Buddug wedi ennyn diddordeb yn ffisiotherapi Niwrolegol ac mae hefyd wedi bod yn gweithio gyda oedolion gydag anghenion arbennig. Mae’n aelod o Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion mewn Niwroleg (ACPIN) a Chymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu.