Ffisiotherapi Niwrolegol a Strôc

Rydym yn trin cleifion gydag amryw o gyflyrau niwrolegol, gan gynnwys strôc, afiechyd Parkinson, sglerosis ymledol, anafiadau pen, anafiadau llinyn y cefn a phroblemau cerdded a chydbwysedd. Rydym yn gweithio dros De Orllewin Cymru. Fedrwn eich trin yn ein clinig neu yn eich cartref.

 

Cysylltwch â ni i wneud apwyntiad

Cysylltwch â ni

Rydym i gyd yn brofiadol gyda sgiliau arbenigol o drin cleifion gyda phroblemau niwrolegol. Rydym yn trin cleifion sydd ag amrywiaeth o broblemau sydd yn eu heffeithio mewn amryw ffyrdd fel problemau symudiad, osgo, swyddogaeth a phoen. Mae ein tîm o ffisiotherapyddion niwrolegol yn defnyddio eu profiad arbenigol i asesu a thrin cleifion gan gynnig cyngor a chymorth. Ein nod yw helpu pobl gyda chyflyrau niwrolegol i fyw bywyd ychydig yn haws gan wella ansawdd eu bywyd trwy wella symudiad, adfer hyder ac annibyniaeth.

Caerfyrddin yw ein lleoliad ond rydym yn gweithio o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Aberatwe a Phowys. Rydym yn gallu cynnig apwyntiadau yn ein clinig sydd jyst tu allan i dref Caerfyrddin neu fedrwn ddod i’ch cartref. Rydym hefyd yn trin ein cleifion mewn amryw o leoliadau sydd yn addas iddynt fel mewn campfa lleol, pwll hydrotherapi ac allan yn y gymuned.